Podmínky používání webové stránky
Poznámka: Před použitím webu si přečtěte zásady použití. Použití těchto stránek znamená, že souhlasíte s právními podmínkami. Pokud nechcete přijmout tyto zásady, přestaňte používat tyto stránky.
Vydavatel a vlastník webu www.itkontrakt.pl je společnost IT Kontrakt Sp. z o.o. se sídlem 53-413 Wrocław, ul. Gwiaździsta 66, Polská republika. Zapsaná u Obvodního soudu ve Wrocławi, VI obchodní oddělení Národního soudního registru. NIP 899-25-09-595, KRS: 0000210937, REGON: 933006411. Základní kapitál: 500 000 PLN.

1. Umělecká díla, údaje a informace zveřejněné na webových stránkách

Všechna práva k prezentovanému obsahu, fotografie, návrhy a informace jsou vyhrazeny pro IT Kontrakt Sp. z o.o. Použití uměleckých děl, informací a dat (a jejich částí), zveřejněných na internetových stránkách www.itkontrakt.pl neznamená nákup jakýchkoli práv nehmotných aktiv na umělecká díla na internetových stránkách ze strany uživatelů. Uživatel může používat tuto kresbu pouze v rozsahu povoleném ustanoveními zákona o autorských právech a práv s ním souvisejících dne 4. února 1994 (sbírka zákonů č. 24, bod 83 ve znění pozdějších předpisů). Zejména umělecká díla, informace a údaje zveřejněné na těchto stránkách nesmí být žádným způsobem modifikovány, reprodukovány nebo prezentovány na veřejnosti, distribuovány nebo použity pro komerční nebo veřejné účely. Je také zakázáno používat takové materiály na jiných webových stránkách nebo v počítačové síti pro jakýkoli jiný účel. Vyhledávání a stahování uměleckých děl, nebo jejich částí publikovaných na tomto webu, a veřejné prezentování je možné pouze v případech stanovených dle výše uvedeného zákona pouze pro soukromé a nekomerční účely za předpokladu, že nebudou na těchto dokumentech provedeny žádné provedeny. Toto se nevztahuje na návrh a uspořádání webových stránek IT Kontrakt. Jejich prvky jsou chráněny právními předpisy, například zákonem o průmyslovém vlastnictví a boji proti nekalé soutěži atd.. Všechny ochranné známky (logo, grafika, zvuky, obrázky) a názvy uvedené na webových stránkách jsou obchodními značkami registrovanými u patentového úřadu Polské republiky. Jejich distribuce, reprodukce a kopírování v jakékoli formě je povoleno na základě písemného souhlasu společnosti IT Kontrakt Sp. z o.o.. Nabídky prezentované na internetových stránkách: www.itkontrakt.pl jsou publikován pouze za účelem informace. Údaje a informace uvedené na webových stránkách: www.itkontrakt.pl jsou publikovány za informativním účelem. IT Kontrakt Sp. z o.o., jeho dodavatelé a jiné společnosti uvedené na webových stránkách nenesou odpovědnost za jakékoli datové chyby nebo neplatnost informací prezentovaných na webových stránkách, dále nenesou odpovědnost za jakýkoliv typ škody, která vyplývá z použití nebo nemožnosti používat tyto webové stránky, zejména údaje, informace, umělecká díla nebo software na nich publikovaný. Náklady na servis, opravy nebo úpravy hardwaru nebo dat, které vyplývají z použití těchto webových stránek budou plně hrazeny uživatelem.

2. Zásady používání software, který je k dispozici na webových stránkách

Software, který je k dispozici na webových stránkách je předmětem autorských práv, a je majetkem společnosti IT Kontrakt. Použití softwaru se řídí dle uživatelské licenční smlouvy, která je součástí nebo je připojena k softwaru. Pomocí softwaru, který porušuje výše uvedené dohody, bude mít za následek občanskoprávní a trestní odpovědnost. Kopírování a další šíření softwaru je zakázáno.

3. Odkazy na internetové stránky

Použití odkazu na jiné internetové stránky zveřejněné na těchto webových stránkách znamená opuštění webové stránky společnosti IT Kontrakt. IT Kontrakt nesleduje, a není zodpovědný za obsah odkazujících internetových stránek, zejména pokud jde o software, data nebo informace a další produkty zveřejněné na nich a výsledky jejich využití. Rozhodnutí použít odkaz, je na odpovědnosti uživatele

4. Údaje poskytnuté uživatelem prostřednictvím jakýchkoli komunikačních prostředků na webových stránkách

IT Kontrakt Sp. z o.o. nepřijímá žádné osobní nebo důvěrné informace od uživatelů webových stránek. Poskytování a zveřejňování materiálů, informací nebo jiných údajů týkajících se komunikace s uživatelem, zejména prostřednictvím internetových fór, chatovacích místností, e-mailu a jiných prostředků komunikace je výhradně odpovědností uživatele. IT Kontrakt nesmí a nebude s těmito údaji nakládat jako s osobními a důvěrnými a nenese zodpovědnost za tyto aktivity uživatele a jejich důsledky. IT Kontrakt Sp. z o.o. a osoby oprávněné společností mohou volně kopírovat, zveřejňovat, šířit, odkazovat a jinak používat data z jakéhokoli typu komunikace provedené prostřednictvím této webové stránky a takové užití nesmí být kompenzováno uživateli, pokud to výslovně neodporuje právním předpisům.

OSOBNÍ ÚDAJE POSKYTNUTÉ SPOLEČNOSTI IT KONTRAKT Z DŮVODU OBJEDNÁNÍ SLUŽBY BUDOU SPRAVOVANÉ V SOULADU S USTANOVENÍMI ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZE DNE 29. SRPNA 1997 (SBÍRKA ZÁKONŮ 02.101.926 ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ).

Při poskytování materiálů, informací a dalších dat, uživatel zaručuje, že jsou jeho majetkem a jejich použití neporušuje práva třetích osob, a nebude mít za následek porušení platných právních předpisů IT Kontrakt Sp. z o.o .. Společnost IT Kontrakt Sp. z o.o. není povinna použít poskytnuté informace.
Umístění nebo odesílání (z těchto webových stránek) informace, které jsou nezákonné, pomlouvačné, urážlivé, obscénní, pornografické, výhružné nebo jinak protiprávní je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO. Takové činnosti mohou být nahlášeny příslušným orgánům. Společnost IT Kontrakt Sp. z o.o. může, ale není povinna, monitorovat a prověřovat obsah všech oblastí webových stránek týkajících se komunikace, například chatovací místnosti, diskusní fóra, atd. Nicméně společnost IT Kontrakt Sp. z o.o. nenese odpovědnost za obsah jakéhokoli sdělení bez ohledu na to, zda porušuje práva duševního vlastnictví, je urážlivé nebo porušuje soukromí, je obscénní nebo jinak nevhodné. IT Kontrakt Sp. z o.o. může odstranit sdělení, která obsahují materiály nebo informace, které společnost IT Kontrakt Sp. z o.o. považuje za urážlivé, pomlouvačné, obscénní nebo nepřijatelné v důsledku jakéhokoli jiného důvodu stanoveného majiteli stránek.

5. Intranet

Všechna data, informace, předměty průmyslového vlastnictví atd. publikované v intranetu společnosti IT Kontrakt jsou jejím výhradním vlastnictvím a jsou chráněny podle zákona o autorských a příbuzných právech ze dne 4. února 1994 (Sbírka zákonů č 24, položky 83, ve znění pozdějších předpisů), dále podle zákona o průmyslovém vlastnictví ze dne 20. června 2000 (sbírka zákonů 03.119.1117 ve znění pozdějších předpisů) a dalšími platnými právními předpisy. Osoby, které mají přístup k intranetu, nesmí kopírovat, zveřejňovat, šířit, propojit nebo jinak využívat údaje v něm zveřejněné, není-li udělen výslovný souhlasu společnosti IT Kontrakt Sp. z o.o. k těmto úkonům. Jakékoliv porušení výše uvedeného zákazu bude řešeno soudní cestou.
IT Kontrakt Sp. z o.o. si vyhrazuje právo provádět změny na těchto webových stránkách, zejména v předložených nabídkách, návrzích, informacích, atd. Uživatelé internetových stránek souhlasí s výše uvedenými podmínkami. Vstupem na webové stránky schvalujete výše uvedené podmínky.
Veškeré porušování autorských práv nebo práv souvisejících a práv průmyslového vlastnictví by měly být oznámeny společnosti IT Kontrakt Sp. z oo, která je vlastníkem webových stránek: www.itkontrakt.pl.

Ocenění

Jsme členy